Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Datum: 1 januari 2015

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Imphuls en een opdrachtgever waarop Imphuls deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten door Imphuls , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze wederom uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en bevestiging

 1. De door Imphuls gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Imphuls is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Indien de wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Imphuls start met het uitvoeren van de opdracht dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn excl. BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Imphuls niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Imphuls zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Imphuls het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Imphuls aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Imphuls worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Imphuls zijn verstrekt, heeft Imphuls het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Imphuls is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Imphuls is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Imphuls kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Imphuls de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Imphuls of door Imphuls ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Imphuls voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen is Imphuls gehouden tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Imphuls is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen.
 9. In het geval van meerwerk zullen deze werkzaamheden worden vergoed volgens het overeengekomen tarief. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Imphuls de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden.
 10. Voor verreden reiskilometers noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening uitgezonderd woon-werk verkeer, brengt Imphuls € 0,40 excl. BTW per kilometer in rekening.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Imphuls zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Imphuls kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Honorarium

 1. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Imphuls , geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Bovendien mag Imphuls het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Imphuls , dat in redelijkheid niet van Imphuls mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Imphuls zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Imphuls zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6. Betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij dit nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan kan de vordering door Imphuls uit handen gegeven worden. In dit geval zal de opdrachtgever naast het totale factuurbedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, de volledige incassokosten en alle eventuele extra kosten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om een betaling te bewerkstelligen, doorberekend krijgen.
 3. De hoogte van de incassokosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten eveneens rente verschuldigd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Imphuls op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Imphuls heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Imphuls kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Imphuls kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Imphuls. Hierbij dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming omschreven te worden, zodat Imphuls in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Imphuls de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Imphuls slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 8. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Imphuls recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Imphuls zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Imphuls , zal Imphuls in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Imphuls extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Imphuls is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Imphuls ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In dat geval is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt of de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Imphuls op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Imphuls de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Imphuls behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Imphuls aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Imphuls aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Imphuls aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Imphuls toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Imphuls is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Imphuls of zijn ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Hieronder worden ook verstaan: langdurige ziekte van de in te zetten persoon of personen en niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Imphuls .
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Imphuls ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Imphuls gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Imphuls gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Imphuls zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Imphuls niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Imphuls behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Imphuls , medewerkers van Imphuls of van ondernemingen waarop Imphuls ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Imphuls en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden

 1. Imphuls is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Imphuls zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Wijziging in deze voorwaarden heeft geen betrekking op lopende overeenkomsten.

Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of een beding in een met Imphuls gesloten overeenkomst nietig blijkt te zijn blijven de andere bepalingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst van toepassing. Imphuls zal de nietige bepaling dan vervangen door een bepaling die wel voldoet aan de wettelijke vereisten en die in bewoordingen en strekking overeenkomt met die bepaling.
 2. Als Imphuls geen beroep doet op een bepaling uit deze algemene voorwaarden of een met haar gesloten overeenkomst dan geldt dat als eenmalig voor het specifieke geval en blijven de overige bepalingen van toepassing.